Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2018

allyouneedislove
19:07
9798 e5a1 390
Reposted fromkarahippie karahippie viameovv meovv
allyouneedislove
19:02
0630 053a 390
19:02
9593 d574 390
Reposted fromtwice twice viaankaottak94 ankaottak94

April 04 2018

allyouneedislove
17:25
Mówią, że przeszłość jest już za nami. Ale to nie prawda - przeszłość jest w nas. Uczyniła nas tym, kim jesteśmy dziś.
— Regina Brett, "Kochaj"
Reposted fromnivea nivea viaankaottak94 ankaottak94
17:25
8315 66d1 390
Reposted fromSkydelan Skydelan vialamujer lamujer
allyouneedislove
17:25
4070 bb71 390
Reposted fromambermoon ambermoon vialamujer lamujer
allyouneedislove
17:24
3993 9613 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viameovv meovv
allyouneedislove
17:23
 Jak cudnie pisała nieodżałowana pani Wisława Szymborska: „Spojrzał, dodał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją”.
— Kayah
Reposted fromlivhanna livhanna viabitchiloveyou bitchiloveyou
allyouneedislove
17:22
4696 1e2c 390
allyouneedislove
17:22
Reposted fromFlau Flau vialamujer lamujer
allyouneedislove
17:22
6191 0c15 390
Reposted fromipo ipo vialamujer lamujer
allyouneedislove
17:21
3486 62d1 390
Reposted fromheroes heroes viaankaottak94 ankaottak94
allyouneedislove
17:21
Kobiety mają wspaniały instynkt. Wszystko zauważają - z wyjątkiem tego, co oczywiste.
— Oscar Wilde
Reposted fromlovvie lovvie viaankaottak94 ankaottak94
allyouneedislove
17:20
7748 f421 390
niezwykłe jest tuż obok mnie...
Reposted fromankaottak94 ankaottak94
allyouneedislove
17:20
4587 0257 390
Reposted fromcalifornia-love california-love vialamujer lamujer
allyouneedislove
17:20
1867 e76a 390
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling vialamujer lamujer
allyouneedislove
17:20
8079 8bab 390
Reposted fromjustMeee justMeee vialamujer lamujer
allyouneedislove
17:19
8176 3d9c 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vialamujer lamujer
allyouneedislove
17:19
Reposted fromabsolem absolem viafelicka felicka
17:18
2549 ff69 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl